Ymaelodwch â’r Coleg

Ymaelodwch â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i sicrhau mynediad llawn i adnoddau’r Porth

Pori a Mewngofnodi

Porwch trwy’r Adnoddau Agored neu mewngofnodwch i Rhith-amgylchedd Dysgu Blackboard y Porth
bwrdd_du

Rhith-amgylchedd Dysgu

Mae catalog o adnoddau a chyrsiau ar gael yn agored ar Rhith-amgylchedd Dysgu y Porth, sy'n seiliedig ar lwyfan Blackboard Learn.

Academi Cynadleddau Achos
Mae'r adnodd hwn yn cynnwys ffilm sy'n olrhain hanes cynhadledd achos er mwyn gwarchod plant, ynghyd â chyflwyniad byr a chanllaw. Mae'r ffilm, sydd wedi ei rhannu i glipiau, yn para rhwng 40 a 50 munud o hyd. Datblygwyd yr adnodd gan Brifysgol Morgannwg er mwyn darparu arweiniad ar y modd y cynhelir cynhadledd achos i fyfyrwyr ym meysydd Nyrsio, Bydwreigiaeth, Astudiaethau Heddlu, Astudiaethau Iechyd a Gwaith Cymdeithasol.

Adnodd Dyslecsia


Adnoddau Aml-gyfrwng Rhalenni Cyfrifiadurol
Adnoddau i ddablygu codwyr dwyieithog.

Adnoddau Cefnogol Tystysgrif Sgiliau Iaith


Adnoddau Digidol ar Hanes yr Oesoedd Canol
Adnodd yn deillio o'r Gronfa Datblygiadau Strategol

Adnoddau Hanfodol ar Gyfer Gweithwyr Iechyd


Adnoddau Hyrwyddo Daearyddiaeth
Adnodd Agored

Astudio Busnes Drwy Gyfrwng y Gymraeg
Mae'r adnodd yma bellach ar gael i'w weld a'i lawrlwytho yn Llyfrgell Adnoddau'r Coleg

Chwaraeon yn y Gymdeithas
Mae'r gyfrol yma bellach ar gael i'w darllen a'i lawrlwytho yn Llyfrgell Adnoddau'r Coleg.

Creadigedd yn yr Ysgol Gynradd
Mae'r adnodd yma bellach ar gael i'w weld a'i lawrlytho yn Llyfrgell Adnoddau'r Coleg

'Cymru, Ewrop a'r Byd' - Pecyn Athrawon Bagloriaeth Cymru
Mae'r adnodd bellach ar gael yn Llyfrgell Adnoddau'r Coleg.

Cynhadledd Ymchwil yr Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor
Mae adnoddau'r Gynhadledd bellach ar gael i'w gweld a'u lawrlwytho yn Llyfrgell Adnoddau'r Coleg

Cynllun Colegau Cymru
Maes: Celfyddydau   Pwnc: Addysg (Hyfforddiant Athrawon Ail Iaith) Mae'r adnodd hwn yn gasgliad o ddeunyddiau ar gyfer darlithwyr a hyfforddeion ar draws y sector Addysg. Mae'n cynnwys matiau Cyfnod Sylfaen, matiau thematig tri cham, llawlyfr iaith, arweiniad ar fethodoleg addysgu Cymraeg fel ail iaith, deunydd sain a chyflwyniadau pwerbwynt i'w defnyddio fel sail i ddarlithoedd. Datblygwyd hwn gan Goleg Prifysgol y Drindod er mwyn darparu adnoddau i hwyluso hyfforddi hyfforddeion di-Gymraeg ar y cwrs BA Addysg a TAR Cynradd.

Dulliau Ymchwil Meintiol
Bydd yr adnoddau yma yn cyflwyno myfyrwyr i ddulliau ymchwil meintiol a'r rhaglenni cyfrifiadurol sy'n cael eu defnyddio i ddadansoddi data.

Gloywi Iaith
Mae'r adnodd hwn yn cynnwys deunyddiau megis matiau iaith, matiau defnyddio iaith i bwrpas, ymarferion a chyfeirlyfr iaith. Bydd yr adnoddau o ddefnydd i gyrsiau hyfforddi athrawon cychwynnol yn ogystal ag athrawon newydd gymhwyso a rhai profiadol sy'n gwirio adnoddau a chynlluniau gwersi. Datblygwyd yr adnodd gan Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant er mwyn sicrhau adnodd hylaw i addysgu sesiynau gloywi iaith ac arweiniad ar addysgu'r iaith yn y sector gynradd. Mae'r ffeiliau unigol wedi cael eu cyfuno ac maent ar gael i'w lawrlwytho o Llyfrgell Adnoddau'r Coleg: https://llyfrgell.porth.ac.uk/library/gloywi-iaith

Gwaith Theori ac Arfer Cymraeg
Mae'r adnodd yma yn cynnwys deunyddiau darlith cyflawn ar gyfer cwrs rhan dau, Theori ac Ymarfer Daearyddiaeth.

Iechyd a'r Persbectif Bioseicogymdeithasol
Defnyddir yr adnoddau hyn i alluogi myfyrwyr yn y meysydd iechyd a chymdeithaseg i ystyried iechyd, salwch a lles fel rhyngweithiad rhwng ffactorau biolegol, seicolegol a chymdeithasol (sef y persbectif bioseicogymdeithasol). Mae posib defnyddio’r adnoddau hyn naill ai drwy arweiniad darlithydd yn y dosbarth, neu mewn ffurf e-ddysgu hunan gyfeiriedig. Mae’r adnoddau yn addas ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig. Dyma gyfres o adnoddau addysgol sy’n berthnasol i’r thema ‘Iechyd a’r persbectif bioseicogymdeithasol’. Mae yma: Un ar ddeg fideo a ellir eu defnyddio naill ai gan ddarlithydd yn y dosbarth, neu gan y myfyriwr fel adnoddau hunan-gyfeiriedig. Adnodd mewn fformat ‘modiwl’ ar Y Porth. Gellir ei ddefnyddio o fewn cyd-destunau gwahanol e.e. mewn darlith, tiwtorialau , seminarau, e-ddysgu neu ddysgu o bell; Llawlyfr gyda chynnwys y ‘modiwl’ i’w lawrlwytho.

Llyfrgell Adnoddau Fideo
Mae'r adnodd yma bellach ar gael yn Llyfrgell Adnoddau'r Coleg.

Llyfryddiaeth Theatr Cymru Gynnar
Mae'r adnodd hwn yn cynnwys llyfryddiaeth yn ymdrin â gweithgaredd dramataidd a theatraidd yng Nghymru yn ystod yr hanner canrif rhwng 1880 a 1940. Cyflwynir dramodwyr a llyfryddiaeth o'u gweithiau oedd yn weithgar yn y cyfnod a chanolir ar weithiau a gyhoeddwyd a/neu sydd â gwybodaeth bendant ynghylch teitlau, awduron ayb. Datblygwyd yr adnodd hwn er mwyn cyfoethogi'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ym maes Theatr Cymru Gynnar a chynorthwyo myfyrwyr i ddarganfod deunydd cyfeiriol a chefndirol yn y maes.

Mentora Nyrsio mewn Amgylchedd Dwyieithog


Nyrsio - Cynyddu’r Ddarpariaeth Cyfrwng Cymraeg ac adnoddau cysylltiol
Adnodd yn deillio o'r Gronfa Datblygiadau Strategol

Pamffledi Ffeithiau a Fformiwlâu Mathemateg
Mae'r adnodd yma bellach ar gael i'w weld a'i lawrlwytho yn Llyfrgell Adnoddau'r Coleg

Pecyn Nyrsio
Mae'r rhaglen ryngweithiol hon wedi ei seilio ar Bapur Briffio LLAIS: Ymwybyddiaeth o Iaith mewn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Ysgrifennwyd y papur gan yr Athro Fiona Irvine, o Brifysgol Liverpool John Moores a Gwerfyl Roberts o Brifysgol Bangor. Fe'i troswyd yn fformat dysgu electronig gan Ian Welsh, Ymgynghorydd Addysgol.

Pêl Droed, Alcoholiaeth a Gwellhad: Oes Gwersi i'w Dysgu?
Mae'r ddarlith yma bellach ar gael i'w weld a'i lawrlwytho yn Llyfrgell Adnoddau'r Coleg.

Rheolaeth Strategol
Mae'r adnoddau yma bellach ar gael i'w gweld a'u lawrlwytho yn Llyfrgell Adnoddau'r Coleg

Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff
Mae'r adnodd hwn yn gasgliad o ddeunyddiau dysgu rhyngddisgyblaethol ar gyfer pynciau Chwaraeon ac Ymarfer Corff. Mae'n cynnwys adnoddau ar ffurf cyflwyniadau pwerbwynt ar gyfer darlithoedd, tasgau ac aseiniadau, cyfieithiadau o destunau, sylwebaeth arbenigol ar faterion llosg yn ymwneud â chwaraeon, ynghyd â dwy sesiwn ymgynghorol wedi eu recordio ar DVD. Datblygwyd yr adnodd gan Brifysgol Aberystwyth er mwyn rhoi arweiniad i fyfyrwyr ar ddulliau ymchwil a materion moesegol mewn ymarfer ac ymchwil, yn ogystal a materion proffesiynol a datblygu gyrfa.

Sesiynau Blasu Athroniaeth
Sesiynau fideo gan Dr Huw Williams

Technolegau Dysgu Symudol
Adnodd yn deillio o'r Gronfa Datblygiadau Strategol

Ysgrifau ar Ffilm a'r Cyfryngau
Mae'r adnodd yma bellach ar gael i'w weld a'i lawrlwytho yn Llyfrgell Adnoddau'r Coleg

Rhith-amgylchedd Dysgu Y Porth
Blackboard Learn 9.1