Ymaelodwch â’r Coleg

Ymaelodwch â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i sicrhau mynediad llawn i adnoddau’r Porth

Pori a Mewngofnodi

Porwch trwy’r Adnoddau Agored neu mewngofnodwch i Rhith-amgylchedd Dysgu Blackboard y Porth

Cytundeb Defnydd Y Porth

Llwyfan e-Ddysgu arloesol ar gyfer y sector Addysg Uwch yng Nghymru yw'r Porth. Fe’i datblygwyd ac fe’i rheolir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (“y Coleg”), ac mae’n seiliedig ar Rith-amgylchedd Dysgu (VLE) Blackboard Learn. Prifysgol Abertawe sy’n cynnal y gwasanaeth ar ran y Coleg.

Ardaloedd agored y safle
Nid oes cyfyngiadau mynediad i adnoddau e-ddysgu agored ar y Porth. Dylai ymwelwyr gofio fod y deunyddiau hyn wedi’u hamddiffyn o dan gyfreithiau hawlfraint/hawliau eiddo deallusol, ac y gellir monitro eu defnydd ohonynt.

Ardaloedd o’r safle lle y mae cofrestru’n ofynnol
Mae’r ardaloedd lle y mae cofrestru’n ofynnol wedi’u cyfyngu i fyfyrwyr a staff cyfredol mewn Sefydliad Addysg Uwch (SAU) yng Nghymru sydd wedi’u cofrestru yn ddefnyddwyr ar y Porth. Rhaid i ddefnyddwyr ddefnyddio eu cyfeiriad e-bost yn eu SAU (ac.uk) i gofrestru ar y Porth, ac mae’n ofynnol iddynt gadarnhau eu hunaniaeth gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost hwn. Wrth gofrestru yn fyfyriwr neu’n aelod o staff ar y Porth, fe’u hatgoffir bod gofyn iddynt lynu wrth yr amodau defnydd sylfaenol a esbonnir yn y ddogfen hon.

Caniateir i ddefnyddwyr Cofrestredig y Porth (“defnyddwyr”) gael mynediad i adnoddau a modiwlau ar sail cofrestriad ar Rith-amgylchedd Dysgu'r Porth ar yr amod eu bod yn mewngofnodi gan ddefnyddio’r enw defnyddiwr a’r cyfrinair i’r Porth a ddynodwyd iddynt yn arbennig. Fel arfer, caiff cyfrifon myfyrwyr eu cau ym mis Hydref eu blwyddyn raddio (fel y nodir ar eu ffurflen gais ar gyfer y Porth). Cysylltir â defnyddwyr trwy e-bost i’w hysbysu bod eu cyfrif wedi dod i ben, a bydd y Coleg yn caniatáu i gyfrifon gael eu hymestyn lle y gellir profi bod gan y defnyddiwr gyswllt parhaus gyda SAU yng Nghymru, yn fyfyriwr neu’n aelod o staff.

Ni all defnyddwyr ddefnyddio’r enw defnyddiwr a’r cyfrinair a roddwyd i ddefnyddiwr arall. Cyfrifoldeb y defnyddwyr yn unig yw cadw cyfrinachedd eu manylion mewngofnodi, ac fe ellir eu hystyried yn gyfrifol am bob gweithgaredd sy’n gysylltiedig â’u henw defnyddiwr ar y Porth. Dylai defnyddwyr hysbysu tîm E-Ddysgu’r Coleg yn syth os ydynt yn amau bod eu cyfrif ar y Porth wedi’i gamddefnyddio mewn unrhyw ffordd.

Bydd yr holl ddeunydd a osodir ar y Porth e.e. o fewn dogfen, blog, bwrdd trafod, ystafell sgwrsio, wiki neu mewn unrhyw adran arall y gellir ei golygu gan ddefnyddwyr, yn gyfreithlon, gweddus, onest a geirwir, ac ni fydd yn torri unrhyw gyfreithiau hawlfraint, eiddo deallusol neu nod masnach. Ni chaniateir uwchlwytho deunyddiau i’r Porth sy’n ddifenwol; a chanddynt gymhelliad maleisus; sy’n fwriadol gamarweiniol; sy’n cynnwys hysbysebion neu feddalwedd faleisus; neu ddeunyddiau sy’n anghyfreithlon, yn fygythiol neu’n ymosodol mewn unrhyw fodd.

Noder fod gan y Coleg hawl ddiamod i wrthod cynnwys, neu i symud, atal neu newid cynnwys deunydd a dderbyniwyd i’w gynnwys, a/neu i atal cyfrif y defnyddiwr ar y Porth.

Gall Tîm E-Ddysgu’r Coleg gadw golwg ar ddefnydd myfyrwyr a staff o Rith-amgylchedd Dysgu'r Porth. Yn ogystal, gall deiliaid yr adnodd ddefnyddio cyfleusterau tracio o fewn Rhith-amgylchedd Blackboard i ddadansoddi mynediad i’r deunyddiau. Fe’i hystyrir yn arfer da i staff hysbysu eu myfyrwyr fod eu defnydd yn cael ei fonitro (er enghraifft, gan ddefnyddio nodwedd cyhoeddiadau Blackboard).

Mae Polisi Defnydd Derbyniol/Telerau Defnyddio TG sefydliad cartref y defnyddiwr hefyd yn rheoli’r defnydd o’r Porth.