Ychwanegwyd: 07/12/2021 Dyddiad cyhoeddi: 2021 1.6K Dwyieithog

Barod ar gyfer Prifysgol

Disgrifiad

Mae Barod ar gyfer Prifysgol yn hwb sy'n hawdd ei ddefnyddio, p'un a ydych ar fin symud ymlaen i addysg lefel prifysgol, neu'n cefnogi rhywun sy'n gwneud hynny - efallai fel rhiant, athro, gofalwr neu gynghorydd.


Gallwch chwilio yn ôl pwnc – fel sgiliau astudio, llesiant ac iechyd meddwl, neu fywyd myfyrwyr – yn ôl sefydliad, ac yn ôl maes pwnc, fel y gallwch fod yn siŵr o fynd yn syth i'r adnoddau sydd eu hangen arnoch.

Dogfennau a dolenni:

Lefel y Casgliad
Addysg Uwch, Ôl-16 a Galwedigaethol, UG/Safon Uwch
Perthyn i
Hanes, Ieithoedd, Ieithyddiaeth, Cemeg, Daearyddiaeth, Ffiseg, Amaethyddiaeth, Gwyddorau Amgylcheddol, Gwyddorau Biolegol, Gwyddorau Cyfrifiadurol, Mathemateg, Milfeddygaeth, Peirianneg, Seicoleg, Astudiaethau Busnes, Athroniaeth, Cyfraith, Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol, Gwaith Ieuenctid, Gwasanaethau Cyhoeddus, Gwleidyddiaeth, Gwyddorau Chwaraeon, Tirfesureg / Cynllunio Gwlad a Thref, Troseddeg / Gwyddorau Heddlu, Bydwreigiaeth, Deintyddiaeth, Fferylliaeth, Ffisiotherapi, Gwaith Cymdeithasol, Meddygaeth, Nyrsio, Optomtetreg, Radiograffeg, Therapi Iaith a Lleferydd, Astudio drwy'r Gymraeg, Trawsddisgyblaethol, Addysg, Celf a Dylunio, Astudiaethau Ffilm, Teledu a Chyfryngau, Drama ac Astudiaethau Perfformio, Cymraeg, Sgiliau Astudio, Adeiladwaith, Gofal Plant, Addysg Grefyddol, Cerddoriaeth, Newyddiaduraeth a Chyfathrebu, Astudiaethau Crefyddol, Iechyd a Gofal, Astudiaethau Cyfieithu, Gyrfaoedd, Lletygarwch
Trwydded
Cedwir Pob Hawl
Casgliad
mân lun barod ar gyfer prifysgol

Tanysgrifio/Creu cyfrif

Cwblhewch y wybodaeth isod er mwyn derbyn hysbysiadau pan fydd adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu.